Expresshyb Hybridization Solution

Expresshyb Hybridization Solution
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 636833
Cena bez DPH: 49 780,00 Kč
Cena s DPH: 60 233,80 Kč

Varianty