Expresshyb Hybridization Solution

Expresshyb Hybridization Solution
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 636833
Cena bez DPH: 51 800,00 Kč
Cena s DPH: 62 678,00 Kč

Varianty